FDA tentatively OKs Mylan's generic of HIV drug Epzicom