Whitestone REIT buys Texas retail in off-market trade